top of page

✨โครงการคุณธรรมนำใจ

โครงการคุณธรรมนำใจ

" กิจกรรมปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม "

.

เพื่อให้นักเรียน ได้รับการฝึกฝน ปลูกฝัง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในความเมตตา หวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน


รูปภาพกิจกรรม https://drive.google.com/.../1H5BPX...


#ASIAอาชีวะสายพันธุ์ใหม่ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page