top of page

กิจกรรมลูกเสือ 🐯

กิจกรรมลูกเสือ 🐯

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี

.

ลูกเสือและเนตรนารีของวิทยาลัยเอเชียลพบุรี จึงเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม

#ลูกเสือ #เนตรนารดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page